Anvelope

Statutul Asociatiei Alfa Amore

Informatii despre Asociatia Alfa Amore Romania. Aici puteti gasi Statutul Asociatiei, modalitati de contact si inscriere.

Statutul Asociatiei Alfa Amore

Mesajde mani_mic » Vin Noi 28, 2008 12:29 pm

Statutul Asociatiei „Alfa Amore Romania”


Asociatia „Alfa Amore Romania” este fondata potrivit Actului Constitutiv de catre :
1. Grigore Oreste Bogdan
2. Hasmasan Patricia
3. Nistor Sorin-Cristian
4. Vidu Sebastian
5. Bakk Radu-Andrei
6. Cheptea Alexandra
7. Vatca Antonio-Emanuel
8. Rosu Dragos - Mihai
9. Treger Felix-Adrian
10. Manitiu Mircea
11. Drecin Rares-Mihai
12. Madau Ioan-Mircea
13. Campan Cristian-George
14. Jula Daniel
15. Dragunescu Mihai – Florentin

in conditiile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.Capitolul I
Art. 1. Membrii fondatori, conform actului constitutiv de mai sus.

Art. 2 DISPOZITII GENERALE

2.1. In scopul promovarii si apararii intereselor economice, juridice, tehnice, culturale si sportive ale detinatorilor de autoturisme marca Alfa Romeo, la initiativa unui grup de 15 persoane, in Adunarea Generala de constituire din data de 07 Octombrie 2008, s-a hotarat constituirea unei Asociatii cu personalitate juridica, non profit, care sa functioneze potrivit prevederilor prezentului statut, si conform Ordonantei nr. 26/2000, cu modificarile ulterioare.

Capitolul II: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SCOPUL, SEDIUL, DURATA

Art. 3 DENUMIREA

3.1. Denumirea Asociatiei este: "Alfa Amore Romania"

Art.4 FORMA JURIDICA

4.1. Asociatia este persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea respectand prevederile legislatiei romane in vigoare, precum si prevederile prezentului statut.

4.2 Asociatia "Alfa Amore Romania" este Asociatia detinatorilor de autoturisme marca Alfa Romeo din Romania, este apolitica, fara activitate sindicala, non profit, cu personalitate juridica.

Art. 5 SCOPUL ASOCIATIEI

5.1. Scopul Asociatiei Alfa Amore Romania este de a promova cultura si traditia marcii Alfa Romeo in Romania, de a sprijini proprietarii de autoturisme marca Alfa Romeo pe toate liniile ce au legatura cu autoturismele fabricate sub marca Alfa Romeo, de a organiza evenimente nationale si internationale special destinate proprietarilor de autoturisme Alfa Romeo, precum si fanilor acestei marci chiar daca nu sunt proprietari.

5.2. Prin autoturism marca Alfa Romeo se intelege orice vehicul cu propulsie mecanica, fabricat sub marca Alfa Romeo, in stare de functionare, aflat in posesia unei persoane fizice sau juridice.

Art.6 SEDIUL ASOCIATIEI

6.1 Sediul central al Asociatiei este in Romania, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. 21 Decembrie 1989, nr. 137, ap. 150.

Art.7 DURATA SI PATRIMONIUL ASOCIATIEI

7.1 Asociatia Alfa Amore Romania se constituie pe o durata nelimitata.

7.2 Patrimoniul initial al asociatiei este de 600 RON, varsat in totalitate la data constituirii asociatiei.


Capitolul III

Art.8 OBIECTIVELE ASOCIATIEI:

Asociatia Alfa Amore Romania are ca obiective:

8.1. Sa informeze si sa cultive interesul pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic cu autoturisme marca Alfa Romeo in cadrul manifestarilor si evenimentelor organizate de Asociatie.
8.2. Conservarea vehiculelor marca Alfa Romeo considerate istorice din Romania prin actiuni de informare a detinatorilor acestora asupra valorii tehnice si culturale pe care acestea o reprezinta in cadrul patrimoniului universal.

8.3. Sa stabileasca si sa dezvolte relatii de colaborare cu organizatii interne si internationale cu acelasi profil, cu asociatii, cluburi, federatii si muzee de specialitate, precum si cu alti parteneri de profil, persoane fizice sau juridice.

8.4. Sa colaboreze cu autoritati si institutii publice si oricare alte persoane juridice sau persoane fizice in vederea dezvoltarii activitatilor descrise de prezentul statut.

8.5. Acordarea de asistenta tehnica si logistica asociatiilor similare din strainatate, care organizeaza manifestari ce tranziteaza teritoriul Romaniei, pe baza de reciprocitate.

8.6. Organizarea de evenimente nationale si internationale cu teme automobilistice in care obiectul principal este marca Alfa Romeo.

8.7. Acordarea de asistenta tehnica, logistica si consultanta de specialitate, membrilor clubului si proprietarilor de autoturisme Alfa Romeo, in scopul intretinerii si conservarii in conditii optime a autovehiculelor.

Art. 9 ATRIBUTII IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR ASOCIATIEI.

9.1. Organizarea si coordonarea de festivaluri, concursuri, parade, raliuri, expozitii, simpozioane si alte actiuni de interes sportiv, tehnic, istoric, cultural sau filantropic cu vehiculele fabricate sub marca Alfa Romeo detinute de membrii Asociatiei sau de invitatii acesteia.

9.2. Editarea si difuzarea unor programe, brosuri, afise, reviste, insigne, autocolante, pixuri, fanioane, agende, tricouri, brichete, calendare, carti postale, medalii, cupe, casete video, postere, plachete, numere de concurs, agende de bord, diplome, legitimatii, harti si itinerare de concurs, panouri specifice, invitatii, CD-uri si DVD-uri, bannere, precum si alte materiale tematice, menite sa popularizeze imaginea si activitatea Asociatiei.

9.3. Facilitarea procurarii de documentatii, cataloage, piese de schimb si consumabile pentru membrii Asociatiei.

9.4. Editarea in format tiparit sau electronic a unei publicatii informative periodice intitulata Alfa Amore care sa prezinte activitatea Asociatiei, programul manifestarilor organizate de Asociatie, sfaturi tehnice fotografii inedite, raspunsuri la scrisori, prezentari ale unor cluburi partenere si a activitatii acestora.

9.5. Realizarea unor emisiuni/articole pe teme legate de activitatea Asociatiei, sfaturi tehnice, istoria marcii Alfa Romeo, etc. in colaborare cu posturi de radio-TV/publicatii.

9.6. Organizarea de schimburi de experienta cu organizatii si cluburi similare din tara si strainatate.

9.7. Efectuarea de schimburi de publicatii, documentatii, fotografii, imagini filmate cu asociatii, cluburi si specialisti din tara si strainatate.

9.8. Realizarea unei pagini web, cu adresa http://www.alfaamore.ro, pentru popularizarea activitatii asociatiei.

9.9. Initierea de orice alte actiuni privind dezvoltarea si perfectionarea activitatilor specifice.


Capitolul IV: ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATEI

Art.10 ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI SUNT:

10.1. Adunarea Generala.

10.2. Consiliul Director.

10.3. Cenzorul.

Art. 11 ADUNAREA GENERALA

11.1. Adunarea Generala a membrilor Asociatiei este organul suprem de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.

11.2. Competenta adunarii generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) decide asupra modalitatilor de colaborare cu alte asociatii, cluburi, societati, institutii, federatii sau alte organisme inclusiv sub aspect financiar;
i) Adunarea Generala alege:
- ConsiliulDirector;
- Membri Comisiei Tehnice;
- Membri Comisiei Media;
- Membri Comisiei Sportive;
- Cenzorul;
- Trezorierul;
j) dezbate orice alte probleme incluse pe ordinea de zi;
k) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

11.3. Regulile privind organizarea si functionarea Adunarii Generale.


a) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 10.2. respectiv 10.3. din prezentul statut.
b) Adunari Generale Ordinare au loc anual, data fiind stabilita de comun acord intre membrii asociatiei si Consiliul Director.
c) Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate de catre Presedinte pe baza hotararii Consiliul Director al Asociatiei anual sau ori de cate ori este nevoie, prin hotararea Consiliul Director luata prin vointa a jumatate plus unu din numarul membrilor ce-l compun.
d) Adunarea Generala se intruneste in locuri anume indicate in scrisoarea de convocare.
e) Hotararile Adunarii Generale se adopta cu minimum 51 % din voturile exprimate de membrii prezenti ai Asociatiei. Fiecare membru are dreptul la un singur vot, exceptie facand persoanele care sunt mandatate sa voteze in numele altor membrii cu drept de vot. Au drept de vot membri fondatori si membri nefondatori care au cel putin 6 (sase) luni vechime in cadrul Asociatiei.

f) Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a ¼ din numarul membrilor. Daca la prima convocare nu este intrunit acest numar se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti indiferent de numarul lor. Adunarile Generale sunt prezidate de presedintele sau unul din membrii Consiliul Director al Asociatiei.

g) Votul se da in scris, punctual pe problemele ce vor fi luate in discutie. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru absentii de la adunari. Presedintele Consiliului Director desemneaza la fiecare intrunire doi secretari dintre membrii Asociatiei care vor verifica lista membrilor prezenti sau reprezentati prin mandat scris si intocmesc procesul-verbal al Adunarii Generale. Procesul-verbal se consemneaza in registru si va fi semnat de Presedinte si persoanele care l-au intocmit.

h) Toti participantii semneaza de asemenea procesul-verbal intocmit.Art.12 CONSILIUL DIRECTOR

12.1. Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. Consiliul Director este constituit din 7 membrii (un presedinte si cinci vicepresedinti, un secretar general) si conduce activitatea Asociatiei in intervalul dintre doua Adunari Generale, pe o perioada de 2 ani, cu drept de realegere pentru mai multe mandate.

12.2. In cazul in care unul dintre membrii Consiliului Director nu isi poate continua activitatea, se vor nominaliza doi membrii ai Asociatiei, pe baza votului membrilor Consiliului Director urmand a fi ales inlocuitorul.

12.3. In exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
e) isi poate elabora un regulament intern de functionare.
f) poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 12.3. alin. (1) lit. b) si d).


12.4. Regulile privind organizarea si functionarea Consiliului Director

a) Consiliul Director este organ deliberator si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai. Hotararile se iau cu majoritate simpla. Consiliul Director trebuie sa se preocupe permanent de atragerea de noi membrii si decide infiintarea de filale judetene sau regionale in cadrul Asociatiei;
b) Consiliul Director gestioneaza activitatea curenta a Asociatiei pe baza prevederilor statutului si a deciziilor adoptate de catre Adunarea Generala;
c) Aproba infiintarea de Filiale Judetene sau Regionale in cadrul Asociatiei;
d) Consiliul Director stabileste indatoririle si atributiile membrilor al precum si pentru Trezorierul Asociatiei.
e) Consiliul Director aproba admiterea de noi membrii in Asociatie.12.4.1. Atributiile Presedintelui si Vicepresedintilor

a. Presedintele sau unul din Vicepresedinti incheie cu avizul Consiliul Director orice protocol, contact, intelegeri si alte conventii ce privesc in mod direct Asociatia.

b. Asigura informarea si documentarea de profil.

c. Consiliul Director va stabili pentru fiecare dintre vicepresedinti atributii, fiind vizate activitatile comisiilor si organizarea evenimentelor, prin regulamentul de functionare ce se va redacta ulterior.

13. Atributiile Trezorierului si ale Cenzorului

a) In functia de Trezorier poate fi investit oricare membru al Asociatiei.

b) Trezorierul se va ocupa de colectarea taxei de inscriere in Asociatie, a cotizatiei anuale, a oricaror alte taxe (de participare, acces, etc.) si va prezenta periodic Consiliul Director situatia incasarilor care vor fi varsate in contul Asociatiei. Trezorierul va efectua plati si va incasa sumele rezultate din distribuirea materialelor tematice realizate de Asociatie in conformitate cu Capitolul III, Art.9.

c) Trezorierul va pastra toate documentele contabile primare pe care le va transmite contabilului autorizat desemnat de Consiliul Director, va emite chitante si dupa caz facturi pentru incasarile realizate.

d) Cenzorul: controlul activitatii asociatiei din punct de vedere financiar contabil se asigura de catre un cenzor care va indeplini urmatoarele atributii:

1. Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
2. Intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului director;
3. Poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
4. Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.Art. 14. In cadrul Asociatiei vor functiona urmatoarele Comisii:

14.1. Comisia Tehnica
- Comisia tehnica este compusa din trei persoane cu experienta in domeniu fiind condusa de un presedinte. Membrii Comisiei Tehnice trebuie sa aiba studii superioare in domeniul ingineriei sau sa fie calificati in mecanica auto. Comisia Tehnica are urmatoarele atributii:

a) Verificarea existentei vizei I.T.P. (Inspectia Tehnica Periodica) pe documentele vehiculelor participante la manifestarile organizate de asociatie.

b) Comisia Tehnica intocmeste un regulament intern, Regulamentul Tehnic, care contine normele dupa care isi desfasoara activitatea Asociatia, regulament ce poarta aprobarea Consiliului Director.


14.2. Comisia Media

a) Comisia Media este compusa din trei membrii care au activitate publicistica pe site-ul clubului sau in publicatii auto si detin arhive personale de specialitate, fiind condusa de un Presedinte.

b) Comisia Media se va ocupa de reflectarea activitatii Asociatiei in presa, va constitui arhiva de inregistrari audio-video, articole de presa si de fotografii legate de activitatea clubului, va colecta orice informatie legata de automobilele istorice fabricate sub marca Alfa Romeo in general si despre istoria marcii Alfa Romeo in Romania, se va ingriji de editarea periodica a materialelor informative “Alfa Amore” precum si de site-ul oficial al Asociatiei.

14.3. Comisia Sportiva

Comisia sportiva urmareste calendarul sportiv anual si evenimentele de interes pentru club, urmand a propune Consiliului Director o lista in vederea stabilirii evenimentelor la care Asociatia va lua parte sau va trimite reprezentanti.


Capitolul V MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 15. CALITATEA DE MEMBRU

15.1. Asociatia are urmatoarele categorii de membrii:

- Membrii fondatori;
- Membrii de onoare;
- Membrii.

15.2. Membrii fondatori sunt membrii enumerati la inceputul acestui statut si sunt cei ce au avut initiativa constituirii acestei Asociatii.

15.3. Calitatea de membru de onoare se acorda cu aprobarea Consiliului Director persoanelor sau institutiilor din tara sau strainatate care s-au distins in promovarea activitatilor cuprinse in acest statut. Membrii de onoare nu au drept de vot in cadrul Adunarii Generale.

15.4. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, pasionata de domeniul vehiculelor fabricate sub marca Alfa Romeo sau care desfasoara activitati in acest domeniu, posesor sau nu al unui vehicul fabricat sub marca Alfa Romeo, care se inscrie in Asociatie prin completarea fisei tip (publicata pe site-ul Asociatiei), achita taxa de inscriere, si furnizeaza toate documentele solicitate.

15.5. Calitatea de membru se poate pierde in urmatoarele moduri:
- la cerere
- in caz de deces
- la dizolvarea Asociatiei
- prin excludere. Excluderea din Asociatie poate avea loc prin hotararea Consiliului Director, pentru incalcarea prevederilor Statutului, a Regulamentului Intern al acesteia si organizarea sau sustinerea in orice forma, a unor actiuni contrare scopului si obiectivului Asociatiei.
- in cazul neachitarii cotizatiei .

15.5. Redobandirea calitatii de membru se poate face prin hotararea Consiliului Director daca au fost inlaturate cauzele care au determinat excluderea si exista garantii pertinente ca nu se vor mai produce in viitor.


Art. 16 DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

16. 1. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

16. 2. Sa aleaga si sa fie alesi in functiile administrative ale Asociatiei;
16. 3. Sa participe cu drept de vot la Adunarile Generale ale Asociatiei, sectiei sau filialei din care fac parte;
16. 4. Sa beneficieze de consultanta tehnica, juridica, financiara acordata de Asociatie membrilor sai;
16. 5. Sa participe la manifestarile initiate de Asociatie respectand regulamentele de organizare cadru si particulare ale acestor actiuni;
16. 6. Sa beneficieze de toate avantajele care decurg din sponsorizari efectuate conform legilor in vigoare;
16. 7. Sa colaboreze la realizarea site-urilor Asociatiei.

Art.17 INDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIATIEI

Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri:

a) Sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut;
b) Sa aiba un comportament civilizat si sa dea dovada de bun simt in cadrul evenimentelor organizate de Asociatie;
c) Sa participe activ, neselectiv la realizarea activitatilor propuse de Asociatie;
d) Sa ceara aprobarea conducerii Asociatiei ori de cate ori este solicitat in vederea realizarii de interviuri in presa sau la radio/televiziune privitoare la activitatea Asociatiei, aprobare necesara evitarii crearii de litigii care ar putea afecta imaginea Asociatiei;
e) Sa achite cu regularitate cotizatia semestriala, cel tarziu pana la sfarsitul semestrului respectiv. Membrii care nu respecta prezenta indatorire vor pierde calitatea de membru.
f) Sa completeze in format electronic fisa de inscriere, sa ataseze acesteia o copie a Talonului si a Cartii de Identitate a Vehiculului, o succinta documentatie tehnica, precum si un scurt istoric legat de achizitionarea si eventual daca este cazul de restaurarea vehiculului.

g) Sa ceara acordul Consiliul Director cand :

h) acorda interviuri despre activitatea clubului, in vederea transmiterii in mass media a unor informatii oficiale si a nu incalca parteneriatele media incheiate de Asociatie (care uneori pot avea caracter de exclusivitate)

i) Comentariile, contestatiile, protestele si sugestiile legate de desfasurarea evenimentelor organizate de club se vor transmite in scris Secretarului General care le va supune atentiei Consiliului Director. Fac exceptie de la aceasta regula situatiile care tin de securitatea participantilor la evenimente, a vehiculelor particpante sau a spectatorilor, caz in care se impune atentionarea imediata a organizatorilor.

Art. 18 EXCLUDEREA MEMBRILOR ASOCIATIEI.

a) Poate fi exclus din Asociatie membrul care aduce acesteia prejudicii morale, materiale sau de alta natura.

b) Poate fi exclus din Asociatie membrul care nu respecta prezentul statut sau hotararile Adunarii Generale sau ale Consiliului Director.

c) Se exclud din Asociatie membrii care dau dovada de un comportament necivilizat sub aspect moral, civic sau sportiv in cadrul manifestarilor organizate de Asociatie.

d) Se exclud din Asociatie membrii ce se fac vinovati de angajarea raspunderii Asociatiei in raporturile cu tertii, fara a fi autorizati de Consiliul Director.

Capitolul VI, PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 19. PATRIMONIUL ASOCIATIEI:

a) Asociatia Alfa Amore Romania este o asociatie NON PROFIT si patrimoniul sau se va majora pe masura desfasurarii activitatii specifice. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 600 RON in numerar constituit din taxa de inscriere a membrilor fondatori.

b) Mijloacele banesti ale Asociatiei se folosesc in mod exclusiv pentru realizarea obiectivelor si indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul statut, cu aprobarea Consiliul Director.

c) In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persone juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului verbal de predare-primire, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.


Capitolul VII: SURSE DE FINANTARE

Art.20 Surse de finantare ale activitatilor desfasurate de asociatie sunt:

a) Taxa de inscriere;
b) Cotizatia semestriala;
c) Donatii;
d) Sponsorizari;
e) Venituri realizate din diferite activitati specifice in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prezentul statut.
f) Veniturile ce se realizeaza de Asociatie nu vor fi icasate din activitati comerciale sau de natura comerciala, cu exceptia materialelor care poarta insemnele Asociatiei;
g) Sumele obtinute din sponsorizari sau donatii vor fi evidentiate financiar contabil si vor primi destinatii conforme cu prezentul statut. Cheltuirea acestor sume va putea fi verificata de sponsori sau donatori.
h) Asociatia va infiinta conturi bancare in lei.
i) Taxele vor fi achitate in contul Asociatiei, la banca aleasa de Consiliul Director, foile de varsamant fiind predate Trezorierului Asociatiei.
j) Cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei semestriale sunt stabilite si pot fi modificate de catre Consiliul Director.
k) Membrii de onoare, sunt exonerati de la plata oricaror taxe.

Art.21 FILIALE JUDETENE SAU REGIONALE

21.1. In scopul dezvoltarii teritoriale Asociatia va deschide Filiale Judetene sau Regionale care vor fi conduse de un Reprezentant Judetean sau Regional, desemnat prin votul Consiliul Director. Dupa atingerea pragului de 25 de membrii intr-o filiala, Reprezentantii Judeteni sau Regionali vor fi alesi prin votul membrilor acesteia.


Art. 22 Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie a aceluiasi an iar evidentele contabile se vor conduce si organiza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare de catre personal de specialitate.

Art.27

27.1 Destinatia si modul de intrebuintare a mijloacelor fixe, a altor mijloace materiale precum si a celor banesti, in RON sau valuta, ale Asociatiei se stabilesc cu aprobarea Consiliul Director.

Capitolul VIII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art. 28

28.1 Adunarea Generala hotaraste cu 51% din voturi din numarul membrilor dizolvarea si lichidarea Asociatiei in situatia in care nu mai poate realiza scopul pentru care a fost creata sau patrimoniul nu mai asigura buna functionare a activitatii.

28.2 In caz de dizolvare Asociatia se va lichida in conformitate cu Ordonanta nr. 26/2000 patrimoniul sau urmand a fi scos la licitatie.

Capitolul IX: DISPOZITII FINALE

Art. 29

29.1 Asociatia Alfa Amore Romania, in relatiile cu autoritati, institutii publice, presa scrisa, radio, televiziune, alte asociatii sau orice alte persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate este reprezentata de Presedinte sau de un membru al Consiliul Director desemnat de acesta.

Art. 30

30.1 Membrii Comitetului Director si Trezorierul au drept de semnatura in relatiile economico-financiare ale Asociatiei si raspund pentru asta in fata Adunarii Generale.

Art.31

31.1 Membrii Asociatiei investiti in functii de conducere poarta raspunderea materiala, juridica si penala pentru actele savarsite de acestia impotriva Asociatiei.

Art.32

32.1 Asociatia are stampile marcate diferentiat, distribuite pe baza de proces verbal membrilor Comitetului Director, o sigla proprie, un logo si un slogan propriu (prezentate in anexa).
32.2 Sigla si logo-ul urmand a fi marca inregistrata a Asociatiei, inscrise la O.S.I.M.


Redactat cu aprobarea Adunarii Generale a membrilor Asociatiei Alfa Amore Romania din 7 octombrie 2008, in 7 exemplare, din care 6 (sase) s-au eliberat partilor.
Conduc ALFA, deci exist!
Avatar utilizator
mani_mic
Site Admin
 
Mesaje: 1935
Membru din: Lun Sep 22, 2008 11:59 am
Locatie: Timisoara
Marca: Lancia
Model: Delta
Motorizare: 1.6 mJTD
Fabricat: Feb 2010

Inapoi la Asociatia Alfa Amore Romania

Cine este conectat

Utilizatorii ce navigheaza pe acest forum: Niciun utilizator inregistrat si 0 vizitatori

cron